Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Tržni red

Temeljem članka 22. stavka 3. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije  br. 4/04. i 12/04.)  i članka 8. i 11. Statuta Komunalnog -Zabok d.o.o., Direktor društva donosi

T R Ž N I   R E D

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim tržnim redom propisuju se uvjeti obavljanja prodaje  namirnica i drugih roba na malo i pružanje usluga na Gradskoj tržnici u Zaboku, Ulica Matije Gupca 67 - "Blok kolodvor", i dislociranog tržišnog prostora uz Kolodvorsku ulicu u Zaboku (u daljnjem tekstu: tržnica).

Članak 2.

Ovim tržnim redom utvrđuju se:

 • uvjeti pod kojima se obavlja promet namirnica i drugih roba
 • način rada i poslovanja na tržnici
 • uvjeti i način korištenja tržnih usluga
 • pravila ponašanja na tržnici
 • zdravstvene, sanitarne i tehničke mjere
 • uređenje i održavanje prostora tržnice
 • organizacija obavljanja poslova u vezi s pružanjem usluga
 • poslovi nadzora
 • prijelazne i završne odredbe.

2. UVJETI POD KOJIMA SE OBAVLJA PROMET NAMIRNICA I DRUGIH ROBA

Članak 3.

Tržnicom upravlja i gospodari Komunalno-Zabok d.o.o., Zabok, Radničko naselje 12.

Članak 4.

 • Komunalno Zabok d.o.o., kao davatelj usluga, na tržnici u Zaboku pruža sljedeće usluge tržnice na malo: 
 • davanje na korištenje pokretnih štandova, pokretnih klupa i rashladnih vitrina
 • davanje na korištenje prodajnih mjesta na tržnici i dislociranom tržnom prostoru
 • davanje na korištenje  tehničkih sredstava i uređaja potrebnih pri obavljanju prometa namirnica i roba
 • davanje na korištenje skladišnog prostora
 • održavanje objekta tržnice u stanju funkcionalne sposobnosti i
 • ostale usluge.

Članak 5.

Prodajna mjesta na tržnici su:

1. pokretni štandovi
2. pokretne klupe
3. rashladne vitrine
4. betonski odnosno kameni prodajni stolovi
5. pomoćni drveni stolovi na nogarima i
6. prodajni prostor na kojem su smještena tehnička sredstva  uređaji  i roba u vlasništvu
korisnika (pravnih ili fizičkih osoba, te individualnih proizvođača).
7. prodajna mjesta u atriju BLOK-KOLODVOR
8. prodajna mjesta na dislociranom tržnom prostoru
9. zemljište na dislociranom tržnom prostoru 

Na prodajnim mjestima iz točke 3., 4., 5., 7.,8. i 9. stavka 1. ovog članka obavlja se prodaja slijedećih poljoprivredno – prehrambenih i proizvoda individualnih proizvođača: voće i povrće, mliječni proizvodi vlastite proizvodnje, jaja, med , cvijeće.

Na prodajnim mjestima iz točke 1., 2.  i  6. stavka 1. ovog članka mogu se prodavati namirnice i roba ako su ispunjeni uvjeti za prodaju roba na malo utvrđeni . Pravilnikom o minimalnim tehničkim i drugim  uvjetima koji se odnose na prodajne objekte , opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonice NN br. 66/09 , i 108/09 , te uz predočenje upisnika proizvođača cvijeća i presadnica i uz dozvolu Komunalnog - Zabok d.o.o. .

Na prodajnim mjestima na kojima se prodaje voće, povrće, mliječni proizvodi i jaja ne može se prodavati ostala roba.

Namirnice u originalnom pakiranju mogu se prodavati samo u zatvorenim prostorima tržnice u skladu s pravilima o načinu čuvanja, smještaja i prodaja namirnica, te pravilima o zdravstvenoj ispravnosti namirnica.

Članak 6.

Na tržnici se ne mogu prodavati elektrotehnički i elektronski aparati, radio i TV-prijemnici, njihovi dijelovi i pribor, te pripremljeni nesnimljeni i snimljeni nosači za snimanje zvuka, slike ili sličnih zapisa (audio i video kazete, CD-i, DVD-i i sl.), a niti roba koju je prema posebnim propisima zabranjeno prodavati izvan prodavaonice.

Na prostorima tržnice ne smije se prodavati živa perad, ptica i kućni ljubimci, kao i roba koju je prema posebnim propisima zabranjeno prodavati izvan prodavaonica.

Članak 7.

Prodajna mjesta na tržnici, njihovu namjenu, raspored i način korištenja određuje Uprava Komunalnog - Zabok d.o.o..

3. NAČIN RADA I POSLOVANJA NA TRŽNICI

Članak 8.

Promet namirnica i robe na tržnici obavlja se u skladu s odredbama Zakona o trgovini, Trgovačkih uzanci i drugih propisa donesenih na osnovi Zakona, propisa iz oblasti veterinarske i sanitarne zaštite, odredbama ovog Tržnog reda te dobrim poslovnim običajima.

Članak 9.

Pravo obavljanja prometa roba na malo i pravo korištenja tržnih usluga imaju pod jednakim uvjetima sve fizičke i pravne osobe koje udovoljavaju propisanim zakonskim uvjetima i ovim tržnim redom.

Članak 10.

Pod pravnim  i fizičkim osobama iz članka 9. podrazumijevaju se :

 • proizvođači poljoprivrednih i drugih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda ovlašteni za obavljanje prometa na malo
 • proizvođači poljoprivrednih i drugih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda za koje je neoso utvrđeno da su proizvedeni u okviru njihovih domaćinstava ili  od osobe koja ih prodaje
 • proizvođači robe proizvedene u društvu i
 • ostali registrirani trgovci    

Članak 11.

Prodavači živežnih namirnica moraju za vrijeme prodaje nositi primjerenu odjeću, te moraju ispunjavati propisane zdravstvene uvjete.

Za prodaju pojedinih vrsta namirnica (lako pokvarljive namirnice) moraju se osigurati uređaji s niskim temperaturama za čuvanje tih namirnica.

Članak 12.

Roba koja se prodaje na tržnici mora imati istaknutu cijenu za čitavo vrijeme rada tržnice.

Članak 13.

Proizvodi koji podliježu propisima o kakvoći moraju nositi odgovarajuću oznaku kvalitete, te moraju odgovarati sanitarnim, higijenskim veterinarskim i ostalim uvjetima određenim propisima o zdravstvenom nadzoru nad živežnim namirnicama.

Pravne i fizičke osobe koje vrše prodaju robe na tržnici dužne su na zahtjev nadležnih inspekcijskih službi, djelatnika MUP-a, komunalnog redara ili odgovorne osobe Komunalnog - Zabok d.o.o. dokazati porijeklo robe koju stavljaju u promet, te da li su ovlaštene za obavljanje maloprodajnog prometa.

4. UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA TRŽNIH USLUGA

Članak 14.

Tržnica radi od ponedjeljka do subote , u vremenu od 7.00 do 14 sati . Nedjeljom i u dane blagdana tržnica ne radi .

Radno vrijeme tržnice mora biti istaknuto na vidnom mjestu na tržnici.

Članak 15.

Korisnici usluga ne smiju napuštati svoje prodajno  mjesto za vrijeme rada tržnice.       Izvan radnog vremena tržnice zabranjeno je svako zadržavanje roba i korisnika usluga na tržnom prostoru.

Članak 16.

Komunalno - Zabok d.o.o. daje u zakup poslovne prostorije na tržnici (izgrađene ili postavljene) ili na drugim mjestima za koje ga ovlasti Gradonačelnik.

Cjenik tržišnih usluga donosi Komunalno - Zabok d.o.o., uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Zaboka, a objavljuje se na oglasnoj ploči Komunalnog-Zabok d.o.o. i na prostoru tržnice, tako da bude dostupan svakom korisniku.

Članak 17.

Prodajna mjesta daju se na korištenje (u zakup) na određeno vrijeme i to:

 • na osnovi pismenog ugovora o zakupu, kada se radi o zakupu na jednu ili više godina (trajni zakup),
 • na osnovi potvrde - računa o naplaćenoj dnevnoj naknadi, kada se radi o zakupu na kraće vrijeme (jednokratni zakup), te
 • na osnovi zahtjeva i računa o naplaćenoj naknadi i odobrenju o zakupu prostora za prodaju  ( višekratni zakup )


 Prodajna mjesta ne mogu se dati u podzakup.

Prodajna mjesta daju se u trajni zakup onom korisniku koji može stalno ili kroz duže vrijeme opskrbljivati potrošače dovoljnim količinama određene vrste proizvoda.

Ako korisnik prodajnog mjesta ne opskrbljuje potrošače duže od trideset dana određenim proizvodima bez opravdanog razloga, davatelj usluga može otkazati ugovor o zakupu i prodajno mjesto dati u zakup drugom korisniku.          

Članak 18.

Poslovne prostorije (izgrađene ili postavljene) Komunalno - Zabok d.o.o. daje u zakup, te im određuje namjenu, način korištenja i druge uvjete zakupa.

Članak 19.

Ugovor o zakupu mora sadržavati:

 • naziv i adresu zakupca
 • naznaku lokacije prodajnog mjesta
 • namjenu zakupljenog prodajnog mjesta
 • rok na koji se ugovor sklapa
 • uvjete pod kojim se ugovor raskida prije isteka roka (u slučaju ne plaćanja ili neurednog plaćanja zakupnine i dr.) i
 • druge potrebne elemente.

Članak 20.

Korisniku tržnih usluga koji plaća dnevnu naknadu za korištenje prodajnog mjesta, a za kojeg se utvrdi da je izbjegao plaćanje naknade, davatelj usluge je ovlašten naplatiti naknadu u dvostrukom iznosu od one predviđene cjenikom.

Ukoliko se korisnik tržišnih usluga iz prethodnog stavka zatekne u opetovanom prekršaju davatelj usluga je ovlašten:

 • naplatiti naknadu u trostrukom iznosu od predviđene cjenikom davaoca usluga,
 • zabraniti obavljanje prodaje na tržnici u trajanju od sedam do trideset dana.

Članak 21.

Prodavači su dužni radi zaštite od zagađivanja namirnica izloženih prodaji  prodajno mjesto (betonski stol) prije izlaganja robe pokriti PVC stolnjakom, a kojeg su dužni sami osigurati.

Davatelj usluga je ovlašten u slučaju nepoštivanja ove odredbe:

 • naplatiti naknadu u dvostrukom iznosu,
 • zabraniti prodaju na tržnici sedam do petnaest dana.

Članak 22.

Za naplaćenu dnevnu naknadu davatelj usluga izdaje korisniku potvrdu – račun.

Primljenu potvrdu – račun korisnik usluge dužan je čuvati do kraja radnog vremena, te ju je na zahtjev nadležnih inspekcijskih službi dužan pokazati.

Ako se tijekom kontrole korisnik tržnih usluga zatekne bez potvrde ili svojevoljno zauzme više prodajnog prostora, davatelj usluga je ovlašten:

 • naplatiti naknadu u dvostrukom iznosu,
 • zabraniti obavljane prodaje na tržnici u trajanju od sedam do petnaest dana.

Članak 23.

Komunalno Zabok d.o.o. pruža usluge jednokratnog korištenja tehničkih sredstava i uređaja potrebnih za obavljanje prodaje prometa roba (vaga, ručnih kolica i sl.), a korisnici usluga tržnice koji obavljaju promet robe mogu koristiti i vlastite vage i ručna kolica.

Naknada za uslugu iz stavka 1. ovog članka ovisi o vrsti sredstava i uređaja te vremenu korištenja.

Korisnici usluga koji raspolažu vlastitim tehničkim uređajima održavaju iste o svom trošku.

Članak 24.

Zakupci poslovnih prostorija (pokretni štandovi i pokretne klupe) ne mogu vršiti preinake i adaptacije istih bez pismene suglasnosti Komunalnog - Zabok d.o.o..

Svi sudionici u prometu roba (prodavači i kupci) dužni su poštovati označeni raspored prolaza za kupce kao i mjesto za prodavače.

Za korištenje usluga tržnice, što ih pruža Komunalno - Zabok d.o.o., korisnici usluga plaćaju naknade (zakupnina, dnevna naknada , rezervacija  i dr.), a visina iste ovisi o vrsti usluge, prostoru, površini i vremenu korištenja.

Članak 25.

Dnevnu naknadu za korištenje prodajnog mjesta korisnik usluge dužan je platiti ovlaštenom djelatniku Komunalnog - Zabok d.o.o. odmah po zauzimanju prodajnog mjesta.

Naknada za prodajno mjesto koje je dano na korištenje na osnovi pismenog ugovora u trajnijem zakupu kao i za skladišni prostor plaća se unaprijed, mjesečno do 01. u mjesecu za tekući mjesec ili prvi radni dan u mjesecu, ukoliko prvi radni dan pada u nedjelju , državni praznik ili neradni dan ili najkasnije dva dana po potpisu ugovora .

Naknada za korištenje tehničkih sredstava i uređaja plaća se prilikom preuzimanja tih sredstava i uređaja za korištenje.

Naknada za višednevno korištenje plača se unaprijed .

Članak 26.

Naknade za korištenje pojedinih vrsta usluga, kao i sve ostale naknade obračunavaju se i naplaćuju prema cjeniku iz članka 16. stavka 2. ovog Tržnog reda.

4. PRAVILA PONAŠANJA NA TRŽNICI

Članak 27.

Djelatnici Komunalnog - Zabok d.o.o. koji neposredno rade na pružanju tržnih usluga, dužni su se na tržnici ponašati u skladu s ovim tržnim redom i općim aktima davatelja usluga, a naročito su dužni:

 • održavati red na tržnici
 • upoznavati korisnike usluga na uočene nepravilnosti u njihovu radu i na njihovo
 • ponašanje koje nije u skladu s Tržnim redom
 • odmah obavijestiti nadležna tijela i službe ako na tržnici zapaze sumnjive osobe, osobe neprimjerenog ili nedostojnog ponašanja ili izazivače nereda, osobe koje ugrožavaju sigurnost korisnika tržnice, kao i osobe na kojima se očito zapažaju znakovi zaraznih bolesti,
 • surađivati s nadležnim inspekcijskim službama i komunalnim redarstvom radi sprečavanja prodaje proizvoda na tržnici promet kojih nije dozvoljen, proizvoda sumnjiva porijekla, zdravstveno neispravnih proizvoda, preprodaje proizvoda i sl.
 • izvještavati inspekcijske službe o povredama i slučajevima kršenja Tržnog reda i drugih propisa, a koje povrede spadaju u nadležnosti inspekcijskih službi,
 • za vrijeme rada nositi propisanu odjeću.

Članak 28.

Prodavači su se dužni ponašati na tržnici tako da ne remete red i mir, a naročito:

 • pridržavati se Tržnog reda i drugih propisa kojima se uređuje promet robe, javni red i mir, ponašanje na javnim mjestima, te komunalni red
 • dopremiti robu ako se radi o većim količinama do početka dnevnog radnog vremena tržnice
 • prodajno mjesto održavati čistim u toku rada, te održavati čistoću i urednost ostalih tržnih prostora koje koriste
 • ajkasnije pola sata po isteku dnevnog radnog vremena tržnice dužni su pohraniti ili  ukloniti neprodanu robu, očistiti svoj prodajni prostor, ambalažu i otpatke odstraniti na za to određeno mjesto, kao i vratiti u skladište preuzeta tehnička sredstva i uređaje
 • poljoprivredno-prehrambene proizvode koje prodaju držati čistim,
 • izgledati uredno i čisto, biti primjereno odjeveni, te ne smiju biti pod utjecajem alkohola, preglasni ili se nedostojno ponašati.

Članak 29.

Potrošači svojim ponašanjem ne smiju narušavati rad i red tržnice.

Na tržnici se ne smiju dovoditi psi.

Na prostoru tržnice zabranjeno je prosjačenje, svađanje, galama, opijanje ili izazivanje bilo kakvog nereda.

 5. ZDRAVSTVENE, SANITARNE I TEHNIČKE MJERE

Članak 30.

Na tržnici se mogu prodavati samo poljoprivredno-prehrambeni i ostali proizvodi koji su zdravstveno ispravni i za ljudsku upotrebu neškodljivi .

Poljoprivredno - prehrambeni proizvodi koji podliježu zdravstvenom nadzoru i kontroli mogu se prodavati samo nakon zdravstvenog pregleda i uz potvrdu ili žig o izvršenom pregledu po ovlaštenom organu.

Članak 31.

Tehnička sredstva i uređaji, te ambalaža i posude koje se upotrebljavaju u prometu robe na tržnici moraju biti uredni, čisti i tehnički ispravni.

Svi koji koriste vlastite vage moraju kod sebe posjedovati pismeni dokaz o izvršenom baždarenju.

 Kupci mogu prigovor na vaganje i ispravnost vage prijaviti Tržnom nadzorniku koji je dužan provjeriti opravdanost prigovora i poduzeti mjere radi uklanjanja nedostataka.

Članak 32.

Kad je zakonom ili posebnim propisom određeno da prodavači koji na tržnici prodaju poljoprivredno-prehrambene proizvode (namirnice) moraju nositi posebnu radnu odjeću i obuću, te imati zdravstveni list, isti su se dužni pridržavati tih propisa.

Svi korisnici tržnih prostora dužni su odlagati komunalni otpad u za to posebno pripremljene posude i spremnike. Otpad se mora odlagati u toku cijelog radnog vremena, a posebno neposredno prije završetka rada, odnosno isteka radnog vremena tržnice.

Protiv svih onih koji neuredno odlažu otpad ili ga ne odlažu na propisani način, pokrenut će se postupak otkaza Ugovora o zakupu odnosno otkazat će se rezervacija, a dnevnim korisnicima tržnih usluga uskratit će se pristup na tržnicu.

Zabranjeno je otpad privremeno ili trajno baciti ili odlagati na tlo uz prodajni prostor.

Članak  33.

Radi održavanja reda i čistoće Komunalno - Zabok d.o.o. je dužno:

 • održavati čistoću u toku rada tržnice, a nakon završetka dnevnog radnog vremena    očistiti prostor tržnice
 • redovito prati tržnicu
 • obavljati prenošenje i deponiranje glomaznog otpada, ambalaže i smeća i njihov odvoz na za to određeno mjesto
 • postavljati posude za odlaganje otpadaka
 • po potrebi osigurati dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju tržnog i skladišnog prostora, putem za to ovlaštene osobe.

Članak 34.

Sanitarno- higijenski uvjeti na tržnici (wc – muški i ženski  i dr.) moraju biti dostupni za vrijeme rada tržnice tako da se njima mogu koristiti zakupoprimci pokretnih štandova, prodajnih mjesta, rashladnih vitrina, pokretnih stolova te kupci.

Komunalno - Zabok d.o.o. dužno je osigurati potrebita sredstva za održavanje osobne higijene, održavati čistoću i ispravnost sanitarno-higijenskih uređaja.

Članak 35.

Sve namirnice koje se izlažu moraju biti na odgovarajući način zaštićene od štetnog utjecaja okoline.

Za umatanje živežnih namirnica mora se upotrijebiti bijeli nerabljeni papir, papirnate i plastične vrećice ta čiste folije.

Roba izložena u izložbeno prodajnim prostorima mora biti  uredno razvrstana i pregledno smještena, a roba u omotima (ambalaži) kao i uzroci, mora biti izložena tako da se lako može utvrditi o kakvoj se vrsti robe radi.

Lako pokvarljivi proizvodi: mlijeko, mliječni proizvodi i sl., med, tjestenina, domaći kruh, suhi kolači i domaće brašno te nepakirano kiselo zelje i kisela repa iznimno se mogu prodavati sa natkrivenih klupa, samo ako su ispunjeni propisani uvjeti, odnosno da su zaštićeni staklenim ili drugim odgovarajućim, zaštitnim vitrinama i zaštitnim zvonima ili odgovarajućim folijama.

 6. UREĐENJE I ODRŽAVANJE PROSTORA TRŽNICE

Članak 36.

Komunalno - Zabok d.o.o. dužno je urediti prostor tržnice, te ga održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

7. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA POSLOVA U VEZI S PRUŽANJEM USLUGA

Članak 37.

Komunalno - Zabok d.o.o. je dužno organizirati pružanje usluge tržnice na način da zadovolji korisnike usluga, potrošače, te zdravstvene, sanitarne, tehničke i druge uvjete potrebne za nesmetani rad tržnice.

U svrhu iz prethodnog  stavka Komunalno - Zabok d.o.o. treba naročito:

 • osigurati uvjete za dnevni rad tržnice (priprema tržnog prostora)
 • osigurati dovoljno prodajnih mjesta ovisno o vrsti i količini robe
 • osigurati dovoljno tehničkih sredstava i uređaja potrebnih za promet robom
 • osigurati održavanje reda i čistoće za vrijeme rada tržnice
 • osigurati dovoljan broj djelatnika za normalan rad tržnice
 • osigurati nadzornu službu na tržnici
 • podijeliti tržni prostor prema vrstama proizvoda i na vidljiv način ih označiti
 • omogućiti dopremu većih količina robe do početka rada tržnice
 • upozoravati korisnika usluga na nepravilnosti i nedostatke u njihovu radu, robi i ponašanju, te ih nastojati otkloniti
 • svim korisnicima poslovnih prostora, odnosno učesnicima u prometu roba, dati potrebne obavijesti o uslugama tržnice, odnosno o odredbama ovog Tržnog reda.

8. POSLOVI NADZORA

Članak 38.

Nadzornu službu obavljaju tržni nadzornici, te su u obavljanju iste dužni surađivati s osobama iz članka 13. stavka 2., a radi poduzimanja odgovarajućih mjera prema osobama koje remete rad i red tržnice.

Prostoriju za rad inspekcijskih službi osigurava Komunalno Zabok d.o.o..

Svi korisnici tržnih usluga dužni su inspekcijskim službama i rukovoditelju tržnice – tržnom nadzorniku omogućiti pregled robe i prateće dokumentacije, osobnih isprava, ovlaštenja za obavljanje djelatnosti i sl.

Na rad Tržnog nadzornika i ostalih djelatnika može se dati prigovor koji se podnosi rukovoditelju tržnice.

Članak 39.

Tržišni nadzornik u obavljanju poslova na tržnici:

 • nadzire da li se promet roba obavlja na za to određenim prodajnim mjestima
 • upozorava (opomena) korisnika usluga na vladanje koje nije u skladu s Tržnim redom i drugim propisima kojima se regulira rad u prometu robe na malo i pružanja usluga u  prometu robe na malo
 • izvještava i podnosi prijave nadležnim inspekcijskim službama i dr. tijelima o povredama i slučajevima kršenja Tržnog reda i drugih propisa, a koje povrede spadaju u nadležnost tih tijela (prodaja proizvoda, koja nije dozvoljena na tržnici, prekup , prodaja zdravstveno sumnjive robe i sl.)
 • obavlja i druge poslove u skladu s aktima Komunalnog - Zabok d.o.o..

Članak 40.

Tržni nadzornik je za rad i red na tržnici odgovoran Komunalnom -  Zabok d.o.o..

Članak 41.

U obavljanju poslova nadzora za vrijeme rada tržni nadzornik mora imati službenu iskaznicu koju izdaje Komunalno Zabok d.o.o.. 

Članak 42.

Tržni nadzornik i ostali djelatnici moraju za vrijeme rada na tržnici koristiti  propisanu odjeću, te službenu oznaku s vlastitim imenom i prezimenom na kojoj je istaknut naziv Komunalno - Zabok d.o.o..

Komunalno - Zabok d.o.o. svojim aktom propisuje oblik i sadržaj službene iskaznice i izgled odjeće tržnog nadzornika i ostalih djelatnika.

 8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Korisnici usluga tržnice, kupci i svi ostali učesnici u prometu robe na malo na tržnici dužni su se pridržavati Tržnog reda.

U svim slučajevima nepoštivanja Tržnog reda, davatelj usluga Komunalno - Zabok d.o.o. može otkazati pružanje tržnih usluga, a protiv prekršitelja Tržnog reda podnijeti prijavu nadležnom tijelu.

Članak 44.

Odredbe ovog tržnog reda primjenjivat će se i za druge prostore koje Gradonačelnik  Grada Zaboka privremeno ili trajno povjeri Komunalnom - Zabok d.o.o. na upravljanje.

Članak 45.

Za tumačenje ovog Tržnog reda nadležan je Direktor Komunalnog - Zabok d.o.o..

Članak 46.

Suglasnost na odredbe ovog Tržnog reda daje Gradonačelnik  Grada Zaboka.

Članak 47.

Komunalno - Zabok d.o.o. i korisnici usluga tržnice dužni su uskladiti svoje poslovanje na tržnici (promet robe na malo na tržnici, pružanje usluga u prometu robe na malo na tržnici i drugo) s ovim Tržnim redom u roku 30 dana od dana stupanja istog na snagu.

Članak 48.

Stupanjem na snagu ovog Tržnog reda prestaje važiti Tržni red tržnice Zabok odobren od strane Gradskog poglavarstva  Grada Zaboka KLASA: 363-01/06-01/74

URBROJ: 2197/01-03-06-8  od 11. srpnja 2006 . godine.

Članak 49.

Nakon dobivanja potrebne suglasnosti Gradonačelnika  Grada Zaboka ovaj Tržni red objavit će se  na Oglasnoj ploči Komunalnog - Zabok d.o.o. i na prostoru Tržnice, a isti stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 Broj: 2120-3 / 2009

U Zaboku , 23. prosinca  2009. god.

Direktor društva
Komunalno - Zabok d.o.o.
Inž. građ. Rajko Turk 

Stranice komunalno-zabok.hr koriste kolačiće (cookies). Nastavkom uporabe ovih stranica ili klikom na gumb Prihvaćam pristajete na pohranu i pristup kolačićima.
Više...
Prihvaćam