Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Odvoz glomaznog otpada

 Članak 15. Odluke o načinu pružanja javne usluge

 Davatelj javne usluge dužan je u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini, na zahtjev korisnika usluge, preuzeti krupni (glomazni) komunalni otpad na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge u količini do najviše 5 m3/korisniku bez naknade.

            Davatelj usluge dužan je neovisno o obvezi iz prethodnog stavka na zahtjev korisnika usluge osigurati preuzimanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta.

Davatelj usluge dužan je preuzeti od korisnika krupni (glomazni) komunalni otpad na obračunskom mjestu korisnika usluge u što kraćem roku koji zajednički određuju korisnik usluge i davatelj usluge, a uzimajući u obzir prethodno definirani rasporeda odvoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Zabranjeno je odlaganje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada.

Zabranjeno je krupni (glomazni) komunalni otpad odlagati na mjesta koja za to nisu predviđena (šume, drvoredi, dječja igrališta, javne zelene površine, parkovi itd.).

Zabranjeno je zajedno sa krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom odlagati problematični otpad.

 

Stranice komunalno-zabok.hr koriste kolačiće (cookies). Nastavkom uporabe ovih stranica ili klikom na gumb Prihvaćam pristajete na pohranu i pristup kolačićima.
Više...
Prihvaćam